Reklamace stavebních prací
Nekvalitní stavba

Co je nekvalitní stavba? V podstatě je to jakýkoliv výstup stavebních prací, který není v souladu s normou, projektovou dokumentací (PD) s právními předpisy a smlouvou. Z toho tedy plyne, že stavba není jen řemeslná práce, ale že je to i to papírování kolem. Někdo z toho může mít dojem, že řemeslná práce vznikla jen proto, aby papíroví čerti měli co okecávat a co kritizovat.

Neshoda kvality s normou a projektovou dokumentací

Veškerá neshoda s normou a PD vzniká při samotné realizaci stavby. Ať už je to špatně zatlučený hřebík nebo praskající strop. Ovšem pozor na jednu věc. Řemeslník provede práci přesně podle PD a přesto se stane, že celkově má práce defekty. Následně musíme uvažovat i o možnosti, že je nekvalitní PD. Až potud jde o neshodu s normou. Pokud řemeslník provede práci sice esteticky i normativně správně, ale nejsou dodrženy parametry PD, třeba rozměry místnosti nebo poloha stavebních otvorů, potom to nemusí to mít nutně význam na statiku stavby, ale stále je to neshoda s PD.
Neshoda kvality s právními předpisy a smlouvou

Další neshoda je pak v souvislosti s právními předpisy a se smlouvou. Tím se myslí nedodržení termínů jednotlivých dílčích úseků nebo i celého díla, nedodržení ceny díla a to směrem nahoru, nedodržení parametrů bezpečnosti a organizace práce (BOZP) a IMS, nesprávné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby a nesprávné vedení dokumentace stavby (o její absenci ani nemluvím). Pro normálního smrtelníka, který si chce nechat opravit střechu nebo garáž, jsou papírové agendy nesrozumitelné. Jediné po čem touží, je kvalitně provedená stavba. Tedy, aby mu neteklo střechou do baráku, střechu nevzal první vítr a mohl nechat bez nebezpečí auto v garaži. Jenže co když se stavba nepovede? Co když střechou zatéká? Co když se v garáži odlupuje beton z podlahy? Jak se potom zachovat? Také může přijít kontrola z odboru životního prostředí a zeptat se vás, jak jste naložili se stavebním odpadem? A věřte, že odpověď ve stylu “ to je moje věc” není uspokojivou odpovědí pro státního úředníka, který ke svému štěstí potřebuje na všechno papíry. Také na vás může závistivý soused podat oznámení za porušování hygienických limitů prašnosti a hluku v době výstavby. A že to pro vás provádí firma? Ale to přece nikoho nezajímá, protože se to děje na vašem pozemku. Takže z toho plyne, že i toto musíte mít nějak papírově podchyceno. Nejlépe smlouvou s firmou nebo živnostníkem, který pro vás tu práci vykonává. A pokud dojde k důvodné podstatě výše položených otázek, znamená to jediné – neshodu díla s právními předpisy a smlouvou. Jak se tomu bránit? Jedině tak, že budete trvat na smlouvě, ve které bude vše jasně řečeno, kdo za co zodpovídá během výstavby či rekonstrukce. Nejlépe se vám bude v tomto papírovém boji spolupracovat s firmou, která má certifikát ISO. Totiž ISO je do jisté míry zavazující a když už se někdo dopracoval k tomuto certifikátu, nebude dělat nic, co by vedlo ke ztrátě tohoto dokumentu.
Reklamace stavebních prací

Nikdo nechce na svém baráku či bytě řešit reklamace spojené se stavbou či rekonstrukcí. Je to zdlouhavé, otravné a někdy i nedůstojné. Ovšem když už dojde k tomu, že jako stavebník jste nespokojen s provedenými praci či postupem prací, je na čase začít s reklamací. Český právní řád se o reklamacích zmiňuje celkem vyčerpávajícím způsobem. Mějme na paměti, že reklamaci na cokoliv, a v našem případě na stavební práce, se musí uplatňovat okamžitě po zjištění neshody a to bez zbytečného odkladu. Kdyby se zjistilo, že jste o neshodě věděli déle a nezačali jednat se zhotovitelem o nápravě a vedlo to k dalším škodám, Mělo by to za následek to, že zhotovitel by zjednal nápravu na své náklady jen v takové míře, která odpovídá časovému úseku, ve kterém objednatel zjistil neshodu…. Je to složité a na hlavu padlé, ale je to prostě tak. Proto je toto nutné také ošetřit smlouvou. Okamžitě po zjištění neshody tuto skutečnost napište do stavebního deníku. Po všech stránkách je to relevantní a plnohodnotný důkaz. Okamžitě po zápisu, vytrhněte první kopii stránky, na kterou jste tento zápis provedli.Je to vaše pojistka a jistota. To pro případ, že by se stavební deník (SD) “náhodou ztratil”. Jiná situace nastává v případě, že stavba nebo rekonstrukce už je hotová a dílo předáno dle protokolu bez závad a po nějaké době se stane, že dílo začne vykazovat defekty. Třeba praskliny, opadávání kusů konstrukce, zatékání či nefunkčnost dílčích částí. To pak vyzýváme zhotovitele neprodleně a písemnou formou k nápravě. Trvejte na tom, aby se zhotovitel také písemně vyjádřil, zda reklamaci uznává a kdy a jak provede nápravu, anebo reklamaci neuznává a proč. Budeme mít velkou kliku, pokud zhotovitel reklamaci uzná a provede opravu ke spokojenosti všech zúčastněných. V opačném případě dochází k urgenci. Pokud zhotovitel reklamaci neuznává, vy se k tomu musíte vyjádřit, že na opravě na jeho náklady trváte a že pokud tedy odmítne, budete postupovat podle platných právních předpisů. Víc nic. Jak už to někdy chodí na tom našem malém českém světě, zhotovitel bude trvat na tom, že jeho vinou neshoda nevznikla. Pak už nám zbývá další krok a to krok na dalekou a trnitou cestu za nejistým cílem. Totiž oslovit soudního znalce.
Neuznaná reklamace stavebního díla

Jak jsem psal výše, pokud dojde k neuznání reklamace stavebního díla zhotovitelem máme na výběr v podstatě jen jednu správnou cestu. Oslovit soudního znalce (SZ) v oboru stavebnictví. Nikdy a to v žádném případě se nepokoušejte dílo opravit sami. Ztratíte tím záruku i možnost vymoci náhradu soudně. Můžete udělat to, že defekty zdokumentujete jednak filmovou kamerou nebo fotoaparátem a provedete popis, ale toto nebude mít v případném soudním sporu váhu. Je důležité, aby neshody zdokumentoval člověk, který je odborně důvěryhodný, věci znalý a papírově uznaný odborník. A takovým odborníkem je pouze soudní znalec. Nikdo jiný. A to ani autorizovaný technik zapsaný v komoře a ani nikdo jiný kdo je považován za odborníka. Jen soudní znalec toto může a umí provést tak, aby jeho slovo mělo váhu. Do doby, než SZ provede prohlídku díla, nepokračujte v nápravě ani v odstraňování závad. Pokud je to jen trošku možné, počkejte s opravami, než se SZ vyjádří. Když SZ ve svém posudku konstatuje, že dílo bylo provedeno jinak, než jak to vyžadovala projektová dokumentace, normy a právní předpisy, můžete kopii tohoto posudku poslat zhotoviteli a to i s účtem za vyhotovení posudku. V posudku SZ bude krom vyjádření ke stavu díla, také konstatování toho, co je špatně, proč je to špatně a co je příčinou a hlavně jaká je cesta k nápravě a také kolik by to mohlo stát podle cen obvyklých v místě a čase provádění díla. Pokud ani na toto nebude zhotovitel reagovat pro nás uspokojivě, můžeme dílo opravit na vlastní náklady, ale pouze tak, aby se to shodovalo s posudkem SZ a to za cenu, která nepřesáhne cenu v posudku. No a další cesta už pak vede k soudu a to pouze za asistence právního zástupce. A pokud budete mít štěstí, bude spor vyřešen do několika málo let. Mezitím hodnota peněz klesne a náhrada, kterou vám soud možná přiklepne, nebude ani odpovídat nákladům na opravu, které jste museli vynaložit.
Stavební deník

O stavební deníku (SD) už jsme v jednom z minulých článků psali, ale tady v kontextu si dovolím vyzvednout jeho význam a důležitost. Trvejte na vedení SD na každé stavbě či rekonstrukci, která má trvat déle než tři pracovní dny. Je to záznam o stavbě a jejím průběhu a prostřednictvím SD komunikujete se zhotovitelem ať už stavíte celý barák nebo rekonstruujete koupelnu. Pokud máte doma jen řemeslníka, který lepí obkladačky, veďte SD sami a každý den si jej nechte podepsat s tím, že se zápisem souhlasí a odpovídá skutečnosti tedy výčet provedených prací s výměrou, záznam o dovezeném a spotřebovaném materiálu, o likvidaci odpadu o počátku a konci pracovní doby o změnách podmínek pokud k nim došlo, o použité mechanizaci a podobně. Pro názornost je pro registrované čtenáře ke stažení list ze stavebního deníku, tak jak by měl být minimálně veden.
Vše písemně

Závěrem tohoto článku připomínám a vyzývám k tomu, aby všechno co si domluvíte, bylo pouze písemnou formou. Zhotovitelům radím totéž, i když budete chtít svému zákazníkovi splnit i to nejabsurdnější přání, které se neshoduje s projektem nebo normou, nechte si to od něj podepsat a dejte si pozor na to, aby to bylo popsané dostatečně výstižně a bylo upozorněno na možné důsledky. Jednou jsem jednomu věřil dané slovo a dnes za to platím jen proto, že to ten šmejd popřel a papír na to nebyl…