Výkon Stavebního dozoru

Na základě stavebního zákona č.183/2006 Sb. Má stavebník povinnost zajistit si výkon stavebního dozoru a to v případě, kdy provádí stavbu na základě stavebního povolení svépomocí nebo dodavatelsky firmou, která nemá svého stavby vedoucího – tedy osobu autorizovanou a zapsanou u ČKAIT viz Tento článek anebo přímo odkaz na zákon v plném znění

Náplň práce Stavebního dozoru

Je odpovědným garantem, že je stavba prováděna v souladu se schválenou projektovou dokumentací a stavebním zákonem. To znamená, že pravidelně kontroluje průběh stavebních prací a to buď v dohodnutých termínech dle harmonogramu, nebo výzvu stavebníka v případě kdy je to nutné vzhledem naplnění povinností dozora. O každé kontrole stavby provede zápis do stavebního deníku o svém zjištění a konstatuje případné nedostatky a koordinuje cestu k nápravě.

Dále se zúčastňuje kontrolních dnů stavby ze strany stavebního úřadu a je účastníkem všech správních řízení týkajících se stavby. Výkon stavebního dozoru není povinný v případě, kdy je stavba prováděna stavební firmou se stavbyvedoucím. Opět pozor na termíny a zažité představy o tom kdo je stavbyvedoucí z pohledu stavebního zákona. Opět je to osoba autorizovaná a zapsaná u ČKAIT.

Cena za výkon stavebního dozoru

3% rozpočtu stavby+ 21% dph  alternativně se dá domluvit na jiných výhodnějších podmínkách. Vše záleží na konkrétních podmínkách.